• รายละเอียดหลักสูตร

 • 1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
  ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
  ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Tourism)
  ชื่อย่อ : B.A. (Tourism)

 • 2. โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต

  เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติงานแบบสหกิจ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา หรือ เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบแบบนับชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมงหรือ 1 ภาคการศึกษา

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • อาชีพในแขนง

  นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในการให้บริการ การปฏิบัติงานและการบริหารในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน MICE หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการ โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกตำแหน่งงานในธุรกิจท่องเที่ยวได้ เช่นการ ทำงานในแผนกจัดนำเที่ยว แผนกรับจอง แผนกต้อนรับ หรืองานธุรการในส่วนเรื่องของการติดต่อสื่อสารในระบบสากล การเป็นมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว และการเป็นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมที่พักขนาดเล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการนำเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยวและประกอบอาชีพด้านการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนสู่ความยั่งยืน

 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

  210,000 บาท

 • ช่องทางการติดต่อ

  ดร.วีณา ซุ้มบัณฑิต : ประธานหลักสูตร
  ข้อมูลติดต่อ เบอร์โทร 064-9474258
  Email : sweenas@hotmail.comPhoto Gallery