งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

งานกองทุนเงิน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คือ หน่วยงานบริการ ส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนด้านการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ / ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก / ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนฯ มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ / เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน : ตามลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา... คลิก

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ตามลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560... คลิก

ประเภทกองทุน
1. ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ (กยศ.เดิม)
2. ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ตามลักษณะที่ 1 กยศ. เดิม
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
2.2 รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา
2.3 รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว

3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
3.4 ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

 

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ตามลักษณะที่ 2 กรอ.เดิม
1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
2.1 เป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนในปีการศึกษา 2555 หรือปีการศึกษา 2556 หรือปีการศึกษา 2557 หรือปีการศึกษา 2558 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
2.2 เป็นนิสิตหรือนักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 ที่มิใช่ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 หรือ
2.3 เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่เป็นหรือเคยเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา2559 และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

3. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตอบรับให้เข้าศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

4. เป็นผู้มีผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมหนึ่งปีการศึกษาก่อนหน้าปีที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ไม่ต่ำกว่า 2.00 สำหรับนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
4.1 ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
4.2 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนรายใหม่ ตาม (2) (2.2) เฉพาะผู้ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
4.3 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.3) เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

5. เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้า ปีการศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ ตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
5.1 กรณีเป็นผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.1) ทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง
5.2 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.2) เฉพาะผู้ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
5.3 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.3) เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง

การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณามีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง

6. นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุน จะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตตามประกาศของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

7. นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้
7.1 ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
7.2 หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนสำหรับนิสิต หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปีการศึกษา 2559
8. นิสิตหรือนักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บตามจำนวนปีที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.หรือ กองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดชำระหนี้ และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว


เอกสารประกอบการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 กยศ. เดิม / ลักษณะที่ 2 กรอ.เดิม สามารถดาวโหลดเอกสารต่างๆ ได้ตามรายการต่อไปนี้
1) แบบฟอร์มสำหรับทำเรื่องกู้ยืมเงินกองทุน
• แบบคำขอกู้ยืม กยศ.101 (กยศ./กรอ.) : http://goo.gl/OKYpjv
• หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน
 แบบฟอร์ม กยศ.102 ไฟล์ PDF : http://goo.gl/fRQmT3
 แบบฟอร์ม กยศ.102 ไฟล์ Excel : http://goo.gl/d3RIZ5
 แบบฟอร์ม กรอ. ไฟล์ PDF : http://goo.gl/m4LWbq
 แบบฟอร์ม กรอ. ไฟล์ Excel : http://goo.gl/tfGzPs
• หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ./กรอ.) : http://goo.gl/WkQVCW
• แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย : http://goo.gl/ooMyIb
• ที่อยู่ติดแสตมป์ : http://goo.gl/JsQ9t5

2) แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา : http://goo.gl/EvvOxZ

ช่องทางติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• งานกองทุน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 1 (ห้องทะเบียนด้านข้างห้องประชุมจุฬาเกษม BC101)
เปิดทำการ : วันพุธ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
ปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ : 086 - 9091727
FACEBOOK : www.facebook.com/SJUStudentloan

• สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : www.studentloan.or.th