• รายละเอียดหลักสูตร

 • 1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Master of Education Program in Educational Administration and Leadership
  ชื่อเต็ม (ไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
  ชื่อย่อ (ไทย): ศษ.ม. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Education (Educational Administration and Leadership)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.Ed. (Educational Administration and Leadership)

 • 2. โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ 1 : ผู้เรียนที่ต้องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 42 หน่วยกิต

  แบบ 2 : ผู้เรียนที่ไม่ต้องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 36 หน่วยกิต

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1) ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
  2) ผู้นำองค์กร และผู้นำทางการศึกษา
  3) นักวิจัยทางการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
  4) นักวิชาการทางการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
  5) ผู้บริหารและผู้นำในอาชีพที่ประกอบอยู่

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หลักสูตรแบบ 1.1 เน้นการทำวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ

  1.เป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตทางด้านการศึกษาหรือด้านที่เกี่ยวข้องการบริหารจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
  2. มีผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ
  3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  4. ผลการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ คะแนนเต็ม 4
  5. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ทั้งนี้การพิจารณาการรับเข้าศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

  หลักสูตรแบบ 2.1

  ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำได้ โดยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
  1. เป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตทางด้านการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

  ในกรณีที่ผู้สมัครไม่เป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตด้านการศึกษา ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และต้องเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

  3. ผลการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป จาก ระบบคะแนนเต็ม 4
  3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ทั้งนี้การพิจารณาการรับเข้าศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

  120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 • ช่องทางการติดต่อ

  วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  โทรศัพท์ 02-938-8353 หรือ ดร.กาญจนา เยื้อนหนูวงศ์ 086-350-8351
  E-mail : kgkanna@stjohn.ac.thPhoto Gallery