• โครงสร้างหลักสูตร

 • 1. ชื่อหลักสูตร

  (ภาษาไทย) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  (ภาษาอังกฤษ) Master of Communication Arts Program
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย : ชื่อเต็ม นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  ชื่อย่อ นศ.บ.
  ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Master of Communication Arts
  ชื่อย่อ M. Com. Arts

 • 2. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

  36 หน่วยกิต

 • 3. รูปแบบของหลักสูตร

  2.1 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท
  2.2 ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
  2.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย
  2.3 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น: เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • อาชีพในแขนง

  - นักการสื่อสารการตลาด
  - ผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง
  - อาจารย์และนักวิชาการนิเทศศาสตร์

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตหรือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ประยุกต์ใช้ในการจัดการการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยเน้นการสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์การ ซึ่งมีความพร้อมที่จะทำงานในระดับบริหารให้แก่องค์การต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อผลิตหรือพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎี การปฏิบัติ และการวิจัยโดยเน้นการสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์การ เพื่อรองรับการขยายตัวในการจัดการการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

  3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์การ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ต่อไปPhoto Gallery