• โครงสร้างหลักสูตร

 • 1. ชื่อหลักสูตร

  (ภาษาไทย) นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Communication Arts Program in Integrated Marketing Communication
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย : ชื่อเต็ม นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ )
  ชื่อย่อ นศ.บ. (การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ )
  ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Communication Arts (Integrated Marketing Communication)
  ชื่อย่อ B.Com.Arts (Integrated Marketing Communication)

 • 2. โครงสร้าง

  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต
  2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 • 3. รูปแบบของหลักสูตร

  2.1 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  2.2 ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
  2.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (ที่เข้าใจภาษาไทย)

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • อาชีพในแขนง

  1.8.1 นักวิชาชีพนิเทศศาสตร์
  1.8.2 นักการสื่อสารการตลาด
  1.8.3 นักสื่อสารแบรนด์
  1.8.4 อาจารย์และนักวิชาการนิเทศศาสตร์
  1.8.5 เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือ รับราชการในหน่วยงานด้านการสื่อสารการตลาด

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1.8.1 สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  1.8.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
  1.8.3 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  1.8.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
  1.8.5 ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • ช่องทางการติดต่อ

  คณะนิเทศศาสตรPhoto Gallery