• รายละเอียดหลักสูตร

 • 1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Graduate Diploma Program in Teaching Profession
  ชื่อเต็ม (ไทย): ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
  ชื่อย่อ (ไทย): ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Graduate Diploma (Teaching Profession)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ): Grad. Dip. (Teaching Profession)

 • 2. โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 33 หน่วยกิต

  จำนวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 33 หน่วยกิต
  วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
  วิชาฝึกปฏิบัติการสอน 6 หน่วยกิต

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1) ครูผู้สอน
  2) บุคลากรทางการศึกษา

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หลักสูตร ป.บัณฑิต

  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

  38,500 บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 • ช่องทางการติดต่อ

  วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  โทรศัพท์ 02-938-8353 หรือ ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะอาจ 081-987-6740
  E-mail : cathoard@stjohn.ac.thPhoto Gallery