• รายละเอียดหลักสูตร

 • 1. ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
  : ศษ.ม. (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
  ภาษาอังกฤษ : Master of Education (Curriculum and Learning Management)
  : M.Ed. (Curriculum and Learning Management)

 • 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็มภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
  ชื่อย่อภาษาไทย ศษ.ม. (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Curriculum and Learning Management
  ชื่อย่อ M.Ed. (Curriculum and Learning Management)

 • 3. 3. โครงสร้างหลักสูตร

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • อาชีพในแขนง

  1. ครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. อาจารย์ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
  3. อาจารย์ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
  4. บุคลากรทางการศึกษา

 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

  160,000 บาท

 • ช่องทางการติดต่อ

  ดร.โชติ แย้มแสง ประธานหลักสูตร
  ข้อมูลติดต่อ เบอร์โทร 02- 9388353 หรือ 084 – 322 4572
  Email : Choti_dpu @hotmail.com