• รายละเอียดหลักสูตร

 • 1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (English for International communication)
  ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  ชื่อย่อ (ไทย): ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts (English for International communication)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.A. (English for International communication)

 • 2. โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

  จำนวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 33 หน่วยกิต
  วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
  วิชาฝึกปฏิบัติการสอน 6 หน่วยกิต

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  สามารถประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น พิธีกร / นักเขียน / นักข่าว / ล่าม / นักแปล / และสามารถทำงานในองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีทักษะความเชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทางวิชาชีพที่ใฝ่ฝัน เช่น อาจารย์ / เลขานุการ / ทำงานในองค์กรด้านการท่องเที่ยว / พนักงานสายการบิน / พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

  xxx

 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

  155,400 - 232,000 บาท

 • ช่องทางการติดต่อ

  อาจารย์นภสร ท่าห้อง (ประธานหลักสูตรฯ)
  โทรศัพท์ 090-887-2580Photo Gallery