• เกี่ยวกับหลักสูตร

 • 1. จุดเด่นของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

  1. เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มากว่า 25 ปี
  2. นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสายอาชีพโดยตรง อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย
  3. นักศึกษาจะได้รับความรู้วิธีปฏิบัติงานจริงโดยเปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่ เช่น ศาล สำนักงานอัยการ ติดต่อหน่วยงานราชการ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
  4. ผลิตนักกฎหมาย ที่มีคุณธรรม ออกรับใช้สังคมมากกว่า 20 รุ่น ศิษย์เก่ามีทุกสาขาอาชีพ ทุกตำแหน่ง

 • 2. การรับสมัคร

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี รับสมัคร ภาคปกติ/ ภาคเสาร์-อาทิตย์ รับสมัครนักศึกษาเทียบโอน และผู้สำเร็จปริญญาบัตรสาขาอื่นมาแล้ว

 • 3. การเทียบ/โอนนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน

  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี
  2. เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • อาชีพในแขนง

  1. ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ
  2. เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
  3. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
  4. ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ

 • เอกสารประกอบการสมัคร

  1.1 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 2 ฉบับ
  1.2 รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม
  1.3 สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
  1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  1.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  1.4 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิต 3,000 บาท

 • ช่องทางการสมัครเรียน

  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  โทร. 086-909-1727Photo Gallery