• รายละเอียดหลักสูตร

 • 1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
  ชื่อเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  ชื่อย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Eng. (Mechanical Engineering)

 • 2. โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

  จำนวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 33 หน่วยกิต
  วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
  วิชาฝึกปฏิบัติการสอน 6 หน่วยกิต

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1) วิศวกรควบคุมการผลิตและกระบวนการต่างๆ
  2) วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  3) วิศวกรเครื่องกลในทุกองค์กร
  4) วิศวกรโครงการระบบทางกล
  5) วิศวกรความปลอดภัย
  6) วิศวกรควบคุมพลังงานในอาคาร
  7) วิศวกรออกแบบระบบทางกล
  8) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  9) กิจการส่วนตัว
  10) ครู/อาจารย์

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  xxx

 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

 • ช่องทางการติดต่อ

  อาจารย์ชานนท์ ชื่นจิตร์ (ประธานหลักสูตรฯ)
  โทรศัพท์ 081 6300047
  Email : enchanon@stjohn.ac.thPhoto Gallery