• โครงสร้างหลักสูตร

 • 1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และนวัตกรรม
  ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Logistics Management and Innovation
  ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และนวัตกรรม)
  ชื่อปริญญา Eng : Bachelor of Science (Logistics Management and Innovation)
  ชื่อเต็ม (ไทย): วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และนวัตกรรม)
  ชื่อย่อ (Eng): B.Sc. (Logistics Management and Innovation)

 • 2. โครงสร้างหลักสูตร

  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
      2.2.1 กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต
      2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 53 หน่วยกิต
      2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง 12 หน่วยกิต
  2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 • 3. ข้อมูลการศึกษาทั่วไป

  1. มีสหกิจศึกษา
  2. มีการทำโครงงาน ในชั้นปีที่ 3 - 4
  3. มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน
  4. มีภาวะผู้นำ ความมีวินัย และความรับผิดชอบ เป็นผู้มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • อาชีพในแขนง

  1. ฝ่ายคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
  2. ฝ่ายออกแบบและวางแผนการขนส่ง
  3. ฝ่ายโลจิสติกส์ / ฝ่ายผลิต
  4. ฝ่ายนำเข้าและส่งออก / ฝ่ายจัดซื้อ

 • ระบบการจัดการศึกษา

  1.1 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์
  1.2 เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
  1.3 จำนวนนักศึกษา 40   คน
  1.4 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต / มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
  1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
  1.3 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆPhoto Gallery