• รายละเอียดหลักสูตร

 • 1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Philosophy and Religion
  ชื่อเต็ม (ไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)
  ชื่อย่อ (ไทย): ปรด. (ปรัชญาและศาสนา)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Philosophy and Religion)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ): Ph.D. (Philosophy and Religion)

 • 2. โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

  แบบ 1 : สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโททุกสาขา เน้นการทำวิจัยอย่างเดียว 60 หน่วยกิต (PHR 9001) ต้องสอบผ่านประมวลรายวิชา (Comprehensive Examination) ก่อน เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะปรัชญาและศาสนาจึงสามารถสอบการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และทำดุษฎีนิพนธ์ต่อไป

  แบบ 2 : สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทที่มีพื้นฐานความรู้ทางปรัชญาและ/หรือศาสนา เน้นการทำวิจัย 36 หน่วยกิต (PHR 9002) ศึกษารายวิชาแกน 12 หน่วยกิต (PHR 8101 – 8104) และรายวิชาบังคับเลือก 12 หน่วยกิต (PHR 8201 – 8210)

 • สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางปรัชญาและ/หรือศาสนา

  ก) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (PHR 8000 – 8004) 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
  ข) หมวดวิชาแกน (PHR 8101 -8104) 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต
  ค) หมวดวิชาบังคับเลือก (PHR 8201 -8210) 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต
  ง) ดุษฎีนิพนธ์ (PHR 9002) 36 หน่วยกิต

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

 • คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

  นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ
  1. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
  2. สอบสัมภาษณ์

  เอกสารสำหรับการสมัคร

  1. สำเนาใบ Transcript ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี อย่างละ 2 ใบ
  2. สำเนาใบปริญญาบัตร อย่างละ 2 ใบ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 2 ใบ
  4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
  5. ใบประกาศนียบัตรต่างๆ / เอกสารรับรองการทำงาน (เพื่อนำมาประกอบการเทียบโอนประสบการณ์) (ถ้ามี)

 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

  420,000 - 470-000 บาท

 • ช่องทางการติดต่อ

  ดร.สวัสดิ์ อโณทัย: ประธานหลักสูตร
  ข้อมูลติดต่อ เบอร์โทร 087-5919589

  อาจารย์วนิดา แฉล้มเขตต์ : เลขานุการหลักสูตรฯ
  ข้อมูลติดต่อ เบอร์โทร 081-7508092Photo Gallery