• รายละเอียดหลักสูตร

 • 1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Educational Administration and Leadership
  ชื่อเต็ม (ไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ)
  ชื่อย่อ (ไทย): ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Educational Administration and Leadership)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ): Ph.D. (Educational Administration and Leadership)

 • 2. โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

  แบบ 1 : หลักสูตรแบบ 1 เน้นการทำวิจัยประกอบดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต

  แบบ 2 : หลักสูตรแบบ 2 เน้นการทำวิจัยประกอบดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) และศึกษารายวิชา (Coursework) เพิ่มเติม ประกอบด้วย
  - หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา)
  - หมวดวิชาเอก 15 หน่วยกิต
  - หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  - ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
    รวม 60 หน่วยกิต

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1) ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
  2) ผู้นำทางการศึกษา และผู้นำองค์กร
  3) นักวิชาการการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
  4) ผู้บริหารและผู้นำในอาชีพที่ประกอบอยู่

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หลักสูตรแบบ 1.1

  1. เป็นผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านการบริหารการศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
  2. มีผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ
  3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  4. ผลการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 จากระบบ คะแนนเต็ม 4 พร้อมโครงร่างงานวิจัยที่สนใจนำเสนอประกอบการพิจารณา
  5. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ทั้งนี้การพิจารณาการรับเข้าศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

  หลักสูตรแบบ 2.1

  ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษา หรือสาขาวิชา อื่น สามารถเข้าศึกษาต่อปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำได้ โดยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
  1. เป็นผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
  2. ผลการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4
  3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ทั้งนี้การพิจารณาการรับเข้าศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

  490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 • ช่องทางการติดต่อ

  วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  เบอร์โทร 02-938-8353Photo Gallery