1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ:
Master of Education (Curriculum and Learning Management)
ชื่อเต็ม (ไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ชื่อย่อ (ไทย): ศษ.ม. (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.Ed. (Curriculum and Learning Management)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ชื่อย่อภาษาไทย ศษ.ม. (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Curriculum and Learning Management
ชื่อย่อ M.Ed. (Curriculum and Learning Management)

อาชีพในแขนง

1.ครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. อาจารย์ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
3.อาจารย์ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
4. บุคลากรทางการศึกษา

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

160,000 บาท

ช่องทางการติดต่อ

ดร.โชติ แย้มแสง ประธานหลักสูตร
ข้อมูลติดต่อ เบอร์โทร 02- 9388353 หรือ 084 – 322 4572