1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: 
Doctor of Philosophy Program in Philosophy and Religion 
ชื่อเต็ม (ไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) 
ชื่อย่อ (ไทย): ปรด. (ปรัชญาและศาสนา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Philosophy and Religion) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ): Ph.D. (Philosophy and Religion)

2. โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

แบบ 1 : สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโททุกสาขา เน้นการทำวิจัยอย่างเดียว 60 หน่วยกิต (PHR 9001) ต้องสอบผ่านประมวลรายวิชา (Comprehensive Examination) ก่อน เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะปรัชญาและศาสนาจึงสามารถสอบการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และทำดุษฎีนิพนธ์ต่อไป 

แบบ 2 : สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทที่มีพื้นฐานความรู้ทางปรัชญาและ/หรือศาสนา เน้นการทำวิจัย 36 หน่วยกิต (PHR 9002) ศึกษารายวิชาแกน 12 หน่วยกิต (PHR 8101 – 8104) และรายวิชาบังคับเลือก 12 หน่วยกิต (PHR 8201 – 8210)

สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางปรัชญาและ/หรือศาสนา

ก) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (PHR 8000 – 8004) 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต 
ข) หมวดวิชาแกน (PHR 8101 -8104) 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต 
ค) หมวดวิชาบังคับเลือก (PHR 8201 -8210) 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต 
ง) ดุษฎีนิพนธ์ (PHR 9002) 36 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยการ 
1. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
2. สอบสัมภาษณ์

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

420,000 – 470-000 บาท

เอกสารสำหรับการสมัคร

1. สำเนาใบ Transcript ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี อย่างละ 2 ใบ 
2. สำเนาใบปริญญาบัตร อย่างละ 2 ใบ 
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 2 ใบ 
4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 
5. ใบประกาศนียบัตรต่างๆ / เอกสารรับรองการทำงาน (เพื่อนำมาประกอบการเทียบโอนประสบการณ์) (ถ้ามี)

ช่องทางการติดต่อ

ดร.สวัสดิ์ อโณทัย: ประธานหลักสูตร
ข้อมูลติดต่อ เบอร์โทร 087-5919589 

อาจารย์วนิดา แฉล้มเขตต์ : เลขานุการหลักสูตรฯ
ข้อมูลติดต่อ เบอร์โทร 081-7508092 

ภาพบรรยากาศของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต