1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ:
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration and Leadership
ชื่อเต็ม (ไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ)
ชื่อย่อ (ไทย): ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Educational Administration and Leadership)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): Ph.D. (Educational Administration and Leadership)

2. โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

แบบ 1 : หลักสูตรแบบ 1 เน้นการทำวิจัยประกอบดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต

แบบ 2 : หลักสูตรแบบ 2 เน้นการทำวิจัยประกอบดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) และศึกษารายวิชา (Coursework) เพิ่มเติม ประกอบด้วย
– หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา)
– หมวดวิชาเอก 15 หน่วยกิต
– หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
– ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  รวม 60 หน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 1.1

1.เป็นผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านการบริหารการศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2. มีผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
4. ผลการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 จากระบบ คะแนนเต็ม 4 พร้อมโครงร่างงานวิจัยที่สนใจนำเสนอประกอบการพิจารณา
5. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ทั้งนี้การพิจารณาการรับเข้าศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

หลักสูตรแบบ 2.1

ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษา หรือสาขาวิชา อื่น สามารถเข้าศึกษาต่อปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำได้ โดยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
1. เป็นผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2. ผลการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ทั้งนี้การพิจารณาการรับเข้าศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
2) ผู้นำทางการศึกษา และผู้นำองค์กร 
3) นักวิชาการการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
4) ผู้บริหารและผู้นำในอาชีพที่ประกอบอยู่

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เบอร์โทร 02-938-8353 

ภาพบรรยากาศของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ