พัฒนานักศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2561 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสำนักกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ได้จัดทำเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านของสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการตรงต่อเวลาและจิตอาสา

วัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านของสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและใช้ทักษะการประกันคุณภาพและวงจรคุณภาพ PDCA ในการดำเนินกิจกรรม

โครงการด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561

 1. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษารู้เขารู้เรา(เตรียมความพร้อม นศ.ใหม่)
 2. โครงการต้นไม้แห่งชีวิต (ค้นหาตัวตนและความต้องการของนักศึกษา) (เตรียมความพร้อม นศ.ใหม่)
 3. โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปี 2561
 4. โครงการอบรมนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ
 5. โครงการเตรียมบัณฑิตสู่โลกการทำงาน ปรับตัวอย่างไรเพื่อให้โดนใจตลาดแรงงานในยุคดิจิตอล

โครงการด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2561

 1. โครงการ SJU. GAMES 2018 SPORT IS MEDICINE
 2. โครงการกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์น้องพี่
 3. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561

โครงการด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2561

 1. โครงการไหว้ครู
 2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561

 1. โครงการ ของขวัญเพื่อน้องที่ด้อยโอกาส จิตอาสา ร่วมสภากาชาด
 2. โครงการ มซจ. ร่วมใจสร้างจิตสำนึกปลูกป่าชายเลน

โครงการด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561

 1. โครงการสืบสานงานศิลป์ (ศิลปะประดิษฐ์)
 2. โครงการทำบุญปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์
 3. โครงการถวายพระพรชัยมงคลพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
 4. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10