สมัครเรียนหลักสูตรนี้

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: 
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ชื่อเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Eng. (Mechanical Engineering)

2. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 33 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
– วิชาฝึกปฏิบัติการสอน 6 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) วิศวกรควบคุมการผลิตและกระบวนการต่างๆ
2) วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
3) วิศวกรเครื่องกลในทุกองค์กร
4) วิศวกรโครงการระบบทางกล
5) วิศวกรความปลอดภัย
6) วิศวกรควบคุมพลังงานในอาคาร
7) วิศวกรออกแบบระบบทางกล
8) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
9) กิจการส่วนตัว
10) ครู/อาจารย์

เอกสารสำหรับการสมัคร


1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 2 ใบ 
2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 
3. เอกสารการจบการศึกษา

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

240,000 บาท
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ช่องทางการติดต่อ

อาจารย์ชานนท์ ชื่นจิตร์ (ประธานหลักสูตรฯ)
โทรศัพท์ 081 6300047
Email : [email protected]

ภาพบรรยากาศของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต