1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ:
Graduate Diploma Program in Teaching Profession
ชื่อเต็ม (ไทย): ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อย่อ (ไทย): ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): Grad. Dip. (Teaching Profession)

2.โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 33 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 33 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
วิชาฝึกปฏิบัติการสอน 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตร ป.บัณฑิต
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

38,500 บาท

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) ครูผู้สอน
2) บุคลากรทางการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เบอร์โทร 02-938-8353

ภาพบรรยากาศของหลักสูตร ป. บัณฑิต