สมัครเรียนหลักสูตรนี้

 

1. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration Program2. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

1.สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) = 196,000 บาท
2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สอบเทียบโอน = 135,000 บาท

อาชีพในแขนง

1) ผู้บริหารในสถานประกอบการทางธุรกิจด้านการจัดการทั่วไป การจัดการ การเงิน การตลาด
2) นักฝึกอบรม ด้านบริหารธุรกิจ
3) นักวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ ภาครัฐและภาคเอกชน
4) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
5) ที่ปรึกษาบริษัทด้านบริหารธุรกิจ
6) อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน

ช่องทางการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
อาจารยวิภารัตน์ ([email protected])
อาจารย์ดารุณี เหลืองวรกิจ ([email protected])