สมัครเรียนหลักสูตรนี้

1. จุดเด่นของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

1.เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มากว่า 25 ปี
2. นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสายอาชีพโดยตรง อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย
3. นักศึกษาจะได้รับความรู้วิธีปฏิบัติงานจริงโดยเปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่ เช่น ศาล สำนักงานอัยการ ติดต่อหน่วยงานราชการ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 4. ผลิตนักกฎหมาย ที่มีคุณธรรม ออกรับใช้สังคมมากกว่า 20 รุ่น ศิษย์เก่ามีทุกสาขาอาชีพ ทุกตำแหน่ง

2. การรับสมัคร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี รับสมัคร ภาคปกติ/ ภาคเสาร์-อาทิตย์ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นตอนปลาย ม.6, ปวช, ปวส, ปริญญาใบที่ 2 และ กศน.

การเทียบ/โอนนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน
1.เป็นผู้มีความประพฤติดี
2. เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย


ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

1.หลักสูตรนิติศาสตร์ 4 ปี (ภาคปกติ และเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 136 หน่วยกิต
2. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 174,000 บาท

อาชีพในแขนง

1) ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ 
2) เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
3) เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
4) ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
5) นิติกรหน่วยงานภาครัฐ
6) อาจารย์มหาวิทยาลัย / เจ้าหน้าที่ตำรวจ / ทหาร

ช่องทางการติดต่อ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
โทร. 086-909-1727

โทรศัพท์ : 085-117-3992 (อาจารย์กัณฑิมา ช่างทำ)
โทรศัพท์ : 095-575-1924 (อาจารย์เอกนรินทร์ มีดี)

ภาพบรรยากาศของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ