กิจกรรมพบปะและให้ข้อมูลการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุท้ยธานี

กิจกรรมพบปะและให้ข้อมูลการศึกษา อุทัยธานี