กิจกรรมพบปะและให้ข้อมูลการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ก.พ.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

กิจกรรมพบปะนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์