ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) เน้นรอบรู้ทักษะ ด้านการบริหารธุรกิจ สามารถทำงานได้หลากหลายรวมถึงสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
เน้นฝึกวิชาชีพ รู้ทันกฎหมายยุคใหม่ และฝึกทักษะความเป็นนักกฎหมายในยุคไทยแลนด์4.0

หลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่จบ ปวส. เรียนต่อ 3 ปี (เสาร์-อาทิตย์) มีสิทธิ์ขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกร

ระดับปริญญาโท-เอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จบไปแล้วต้องการประกอบอาชีพเป็นผู้นำสถานศึกษาผู้บริหารบริษัทต่าง ๆ หรือนักวิชาการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

เหมาะสำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโททุกสาขา หรือสำเร็จปริญญาโทที่มีพื้นฐานความรู้ทางปรัชญาและ/หรือศาสนา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิต
เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้ที่จบไปแล้วจะประกอบอาชีพครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษา