โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด

สถานที่ : วัดเสมียนนารี

วันที่ 24 สิงหาคม 2554