Saint John's University
menu
 

 

การบริการ

เซนต์จอห์นจิตอาสา
โดย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

  โครงการบริการวิชาการปี 2556

- สรุปผลการดำเนินงานการบริการวิชาการสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2556

- โครงการเสริมสร้างจิตอาสาด้วยการสื่อสารภาษาอังกฤษ (คู่มือการเรียน)"
 

ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจากประเทศเวียดนาม ถึงการบริการสู่สังคม
ปีการศึกษา 2556 ณ ตลาดนัดจตุจักร ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  โครงการบริการวิชาการปี 2555