Archive for February, 2014

ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประจำปี ๒๕๖๐

ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ครั้งที่ กำหนดวันประชุม วันสุดท้ายของการรับเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐