Posts tagged: ทัศนศึกษา

สาขาการจัดการ

By itmay, December 2, 2010 9:16 am

โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นนำ

จัดขึ้นโดยสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saint John's University