สารสนเทศทางธุรกิจ

By admin, May 21, 2014 4:17 pm

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

Bachelor of   Business  Administration Program in  Information  Technology  in Business

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

Bachelor of Business Administration (Information  Technology  in Business )

B.B.A. (Information Technology in Business)

หลักสูตร :

จำนวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   126  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30           หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษา                                                             15           หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์               12           หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                     3           หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 87           หน่วยกิต

- วิชาแกน                                                                       36           หน่วยกิต

- วิชาเอก                                                                         51           หน่วยกิต

-  เอกบังคับ     42       หน่วยกิต

กลุ่มด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15  หน่วยกิต

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12  หน่วยกิต

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9  หน่วยกิต

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6  หน่วยกิต

-  เอกเลือก         9       หน่วยกิต

- วิชาโท (ถ้ามี)                                                                                -            หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 9             หน่วยกิต

รายวิชา :

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 3 วิชา  6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้

มศ.1001                      ทักษะการศึกษาในระดับอุดมศึกษา                 2              (2–0–4)

HUM.1001                  Higher Education Study Skills

มศ.1002                       มนุษย์และสุนทรียศาสตร์                                  2              (2 –0–4)

HUM.1002                  Man and Aesthetics

มศ.1003                      ทักษะทางกีฬา                                                   1           (0–2–1)

HUM.1003                                 Athletic Skills

มศ.1004                      กิจกรรมเข้าจังหวะ                                              1             (0–2–1)

HUM.1004                                 Rhythmic Activity

มศ.1005                      การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                               2             (2–0–4)

HUM.1005                                 Improvement of Life Quality

มศ.1006                      มนุษย์และอารยธรรม                                         2             (2–0–4)

HUM.1006                 Man and Civilization

มศ.1007                       อารยธรรมไทย                                                     2              (2–0–4)

HUM.1007                  Thai Civilization

มศ.1008                       มรดกไทย                                                              2              (2–0–4)

HUM.1008                  Thai Heritage

มศ.1009                      ปรัชญาและตรรกวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต      2             (2–0–4)

HUM.1009                 Philosophy and Logic for Living                                                                       มศ.1010             จริยธรรมในสังคมปัจจุบัน                                2             (2–0–4)

HUM.1010                                 Ethics in Contemporary Society

มศ.1011                      บูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        2             (2–0–4)

HUM.1011                                 Integration Based on Sufficiency Economy Philosophy

1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 3 วิชา 6 หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้

สศ.1001                       กฎหมายสำหรับชีวิตและสังคม                     2             (2–0–4)

SOC.1001                    Law for Life and Society

สศ.1002                       ทักษะชีวิตเชิงจิตวิทยา                                     2              (2-0-4)

SOC.1002                    Psychological Life Skills

สศ.1003                     พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                  2              (2-0-4)

SOC.1003                   Human Behaviors and Self Development

สศ.1004                       การเมืองและการปกครองของไทย              2             (2-0-4)

SOC.1004                    Thai Politics  and  Government

สศ.1005                      เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                      2             (2-0-4)

SOC.1005                                   Economics  in  Everyday  Life

สศ.1006                     มนุษย์และสังคม                                                        2             (2-0-4)

SOC.1006                    Man and Society

สศ.1007                       การเป็นพลเมืองดี                                               1             (1-0-2)

SOC.1007                    Good Citizenship

สศ.1008                       การพัฒนาทักษะทางปัญญา                             2             (2-0-4)

SOC.1008                    Cognitive Skills Development

สศ.1009                       การสื่อสารเพื่อการนำเสนอความคิดรวบยอด 1           (1-0-2)

SOC.1009                    Communicative Skills for Conceptual Presentation

สศ.1010                       ปฏิบัติการจิตอาสา                                              1             (1-0-2)

SOC.1010                    Social Mind Operation

1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้

วท.1001                       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              3              (3–0–6)

SCI.1001                     Science and Technology

วท.1002                       มนุษย์และสิ่งแวดล้อม                                       3              (3–0–6)

SCI.1002                     Man and Environment

วท.1003                       วิทยาศาสตร์สุขภาพ                                            3              (3–0–6)

SCI.1003                     Health Science

คณ.1001                      คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน           3              (3–1–8)

MAT.1001                  Mathematics and Statistics in Daily Life

คณ.1002                      สถิติทั่วไป                                                             3              (3–0–6)

MAT.1002                  General Statistics

คณ.1003                      การใช้ข้อมูลสารสนเทศ                                    3              (2-1-6)

MAT.1003                  Applications of Information Technology

1.4  กลุ่มวิชาภาษา

1.4.1  ภาษาไทย เลือกเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้

ภท.1000                       ภาษาไทยพื้นฐาน                                                3              (3–0–6)

LTH.1000                    Basic Thai Language

ภท.1001                       ทักษะภาษาไทย 1                                               3              (3–0–6)

LTH.1001                    Thai Language Skills 1

ภท.1002                       ทักษะภาษาไทย 2                                               3              (3–0–6)

LTH.1002                    Thai Language Skills 2

1.4.2 ภาษาอังกฤษ เรียน 4 วิชา 12 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้

ภอ.1001                       ภาษาอังกฤษ 1                                                  3             (2–2–5)

LEN.1001                  English I

ภอ.1002                        ภาษาอังกฤษ 2                                                   3             (2–2–5)

LEN.1002                  English II

ภอ.1003                       ภาษาอังกฤษ 3                                                   3              (2–2–5)

LEN.1003                  English III

ภอ.1004                       ภาษาอังกฤษ 4                                                   3              (2–2–5)

LEN.1004                  English IV

2.  หมวดวิชาเฉพาะ

2.1  วิชาแกน 12 วิชา    36 หน่วยกิต

บช.1301                      หลักการบัญชี                                                       3              (3 – 0 – 6)

ACC.1301                   Principles of Accounting

ศศ.2101                       เศรษฐศาสตร์จุลภาค                                           3              (3 – 0 – 6)

ECO.2101                   Microeconomics

ศศ.2102                       เศรษฐศาสตร์มหภาค                                         3              (3 – 0 – 6)

ECO.2102                   Macroeconomics

กจ.2101                       องค์การและการจัดการ                                      3              (3 – 0 – 6)

MGT.2101                  Organization and Management

กต.2101                       หลักการตลาด                                                      3              (3 – 0 – 6)

MKT.2101                  Principles of  Marketing

กจ.3101                       การจัดการทรัพยากรมนุษย์                               3              (3 – 0 – 6)

MGT.3101                  Human Resource Management

บช.3102                      การภาษีอากร                                                       3              (3 – 0 – 6)

ACC.3102                   Taxation

สถ.2101                       สถิติธุรกิจ                                                              3              (3 – 0 – 6)

STA.2101                   Business Statistics

อก.4103                       ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                           3              (2 – 2 – 5)

ENG.4103                   Business English I

อก.4104                       ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                           3              (2 – 2 – 5)

ENG.4104                   Business English II

กม.2103                      กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น                                      3              (3 – 0 – 6)

LAW.2103                  Introduction to Business Law

กจ.4101                       การจัดการเชิงกลยุทธ์                                         3              (3 – 0 – 6)

MGT.4101                  Strategic   Management

2.2  วิชาเอก 17 วิชา      51  หน่วยกิต

2.2.1  วิชาเอกบังคับ 14 วิชา        42 หน่วยกิต

กลุ่มด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15           หน่วยกิต

ทธ.2203                       หลักการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                3              (2 – 2 – 5)

ITB.2203                     Principle   Information  Technology

ทธ.3208                        การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ    3        (2 – 2 – 5)

ITB.3208                     Information   System Analysis and  Design

ทธ.4204                        โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ     3              (2 – 2 – 5)

ITB.4204                     Information Technology   in Business Project

ทธ.4205                        การจัดการระบบสารสนเทศ                             3              (3 – 0 – 6)

ITB.4205                     Information System Management

ทธ.4209                        ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ                   3              (2 – 2 – 5)

ITB.4209                     Information System Security

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12           หน่วยกิต

ทธ.2209                        คอมพิวเตอร์กราฟิกและระบบมัลติมีเดีย       3              (2 – 2 – 5)

ITB.2209                     Computer Graphic and Multimedia System

ทธ.3206                        ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                           3              (2 – 2 – 5)

ITB.3206                     Decision Support System

ทธ.3207                        เครือข่ายคอมพิวเตอร์                                        3              (2 – 2 – 5)

ITB.3207                     Computer Network

ทธ.4202                        การจัดการฐานข้อมูล                                          3              (2 – 2 – 5)

ITB.4202                     Database Management

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9            หน่วยกิต

ทธ.2204                        โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี                      3              (2 – 2 – 5)

ITB.2204                     Data Structures  and  Algorithms

ทธ.2205                        การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจ              3              (2 – 2 – 5)

ITB.2205                     Business  Application  Programming

ทธ.3204                      การโปรแกรมบนเว็บ                                          3              (2 – 2 – 5)

ITB.3204                     Web Programming

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                              6 หน่วยกิต

ทธ.4208                        การปฎิบัติการคอมพิวเตอร์                               3              (2 – 2 – 5)

ITB.4208                     Computer Operation

ทธ.3205                        การสื่อสารข้อมูล                                 3              (2 – 2 – 5)

ITB.3205                     Data Communication

2.2.2  วิชาเอกเลือก เลือกเรียน 3 วิชา      9  หน่วยกิต

ทธ.3401                       สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ        3              (3 – 0 – 6)

ITB.3401                    Seminar in Information Technology in business

ทธ.3404                       การเขียนโปรแกรมภาษาซี                                3              (2 – 2 – 5)

ITB.3404                    C Programming

ทธ.3406                       การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์                     3              (2 – 2 – 5)

ITB.3406                  Management  in Computer Network

ทธ.3407                       ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ    3         (2 – 2 – 5)

ITB.3407                  Artificial  Intelligence  and Application in Business

ทธ.3414                       การโปรแกรมเชิงวัตถุ                                        3              (2 – 2 – 5)

ITB.3414                    Object Oriented Programming

ทธ.3415                      คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น                                      3              (2 – 2 – 5)

ITB.3415                    Computer Animation

ทธ.3416                      การออกแบบเและพัฒนาเกม                          3              (2 – 2 – 5)

ITB.3416                    Games Design  and Development

ทธ.3417                      การ์ตูนแอนิเมชั่นเบื้องต้น                                3              (2 – 2 – 5)

ITB.3417                     Introduction to Cartoon Animation

ทธ.3418                      กฏหมายและจริยธรรมสารสนเทศในเอเชีย     3         (3 – 0 – 6)

ITB.3418                    Legal and Ethical Issues  in Information Technology in Asia

ทธ.4404                       ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                      3              (3 – 0 – 6)

ITB.4404                  Management Information System

ทธ.4405                      การพัฒนาเกมบนเว็บ                                      3              (2 – 2 – 5)

ITB.4405                    Web  Game  Development

ทธ.4411                       การพัฒนาส่วนชุดคำสั่งประยุกต์                     3              (2 – 2 – 5)

ITB.4411                    Application Software Development

ทธ.4410                       ระบบข้อมูลในองค์กร                                        3              (3 – 0 – 6)

ITB.4410                    Information System in organization

ทธ.3101                       เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ                      3              (2 – 2 – 5)

ITB.3101                    Information Technology in Business

กต.4405                      การประมวลข้อมูลเพื่องานการตลาด              3              (3 – 0 – 6)

MKT.4405                 Data Processing in Marketing

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต เลือกเรียน 3 วิชา จากวิชาทั่วไป ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Saint John's University